اقدامات  انجام شده در رابطه با احداث مجتمع فرهنگي و رفاهي بازنشستگان (خانه مهر و اميد )

مهر و اميد

مهر و اميد

مهر و اميد

مهر و اميد