اعضاي هيات مديره كانوننام و نام خانوادگي


سمت عکس
عبدالحسین  نبئی

رئيس هيات مديره کانون بازنشستگان و موظفين آموزش و پرورش نجف آباد  
غلامحسین رادی

خزانه دار کانون بازنشستگان و موظفين آموزش و پرورش نجف آباد  
مرضیه رحیمی

عضو هيات مديره کانون بازنشستگان و موظفين آموزش و پرورش نجف آباد  
علی جاری

عضو هيات مديره کانون بازنشستگان و موظفين آموزش و پرورش نجف آباد  
مهدي انتشاري

عضو هيات مديره کانون بازنشستگان و موظفين آموزش و پرورش نجف آباد
سيد مهدي امامي بازرس اعضاي هيات مديره
زيبا خليلي بازرس اعضاي هيات مديره
حسین شاهپوری مدیر عامل کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش نجف آباد  


اعضاي هيات مديره دوره هاي قبل  »»»