عكس هايي از مراسم جشن چهارشنبه سوري در سالن شهروند سال 1395


چارشنبه سوري

چارشنبه سوري

چارشنبه سوري

4سوري

4سوري

4سوري

4سوري

4سوري

4سوري

4سوري


هفت سين

هفت سين

هفت سين