تاريخ و محل اردوها و گردهمايي ها


فرهيخته گرامي اردوهاي كانون به دليل امكانات ويژه با اردوهاي خارج از كانون متفاوت مي باشد.


اردوی قلعه چال اشتر و دزدک شهر کرد

تاریخ 98/7/9


اردوی محلات

تاریخ 98/7/16


اردوی مشهد

آبان ماه


اردوی یک روزه یاسه چاه

98/1/28

ساعت حرکت 6/5 صبح برگشت 8 شب

پذیرایی : صبحانه  نهار  عصرانه


اردوی یک روزه بیشه سد زاینده رود

98/2/8

ساعت حرکت 6/5 صبح برگشت 8 شب

پذیرایی : صبحانه  نهار  عصرانه


 

 

جهت اطلاعات بيشتر به كانون مراجعه فرماييد.